FacebookYouTube


ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในวันที่ 1-5 เมษายน 2558ให้นักเรียนทุกคนประเมินผู้สอนผ่านระบบนี้เป็นระบบสารสนเทศในรูปแบบของการแสดงผลการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้โดยจะต้องมีรหัสผ่าน