FacebookYouTube


ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในวันที่ 1-5 เมษายน 2558



แบบประเมินตนเองออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561



เป็นระบบสารสนเทศในรูปแบบของการแสดงผลการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้โดยจะต้องมีรหัสผ่าน