การจัดปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การจัดปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างด้วยกระบวนการเรียนรู้สภาพความเป็นจริง ( Learning more )

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างด้วยกระบวนการเรียนรู้สภาพความเป็นจริง ( Learning more ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การละหมาด “สุนนะฮ อิสติสกออ์” พร้อมด้วยประชาชนมุสลิม และมุสลีมะห์ชาวปัตตานี

การละหมาด “สุนนะฮ อิสติสกออ์” พร้อมด้วยประชาชนมุสลิม และมุสลีมะห์ชาวปัตตานีเข้าร่วม พิธีละหมาดขอฝน (อิสติสกออฺ)

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศ เหล่าบรรดาผู้ปกครองนักเรียน ที่มาแสดงความยินดี ในโอกาสพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ( Back to school )

โครงการ เสื้อรายอของหนู ปีที่ 9 พร้อมมอบซากาตให้กับนักเรียน

โครงการ เสื้อรายอของหนู ปีที่ 9 พร้อมมอบซากาตให้กับนักเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา