การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

การเข้าเฝ้าฯ รับมอบพระราชทานรางวัลประจำปี 2565

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 พิธีพระราชทานรางวัลแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียน

รับมอบเครื่องชุดตรวจเอทีเค (ATK)

รับมอบเครื่องชุดตรวจเอทีเค (ATK) โดยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลรูสะมิแล

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

รู้จักเตรีมศึกษาวิทยา

 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ระเบียบโรงเรียน
 • ตราสัญลักษณ์
 • อาคารและสถานที่
 • โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 • หลักสูตรและแผนการเรียน

หน่วยงานภายในโรงเรียน

 • ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ผู้บริหารและบุคคลากรโรงเรียน
 • เพลงประจำโรงเรียน