FacebookYouTube

ตราสัญลักษณ์

3logo triam

เครื่องหมายโรงเรียน คือ   “ ต.ศ.ว. ”  ความหมายรูปสัญลักษณ์

  1. คบเพลิงและเปลวรอบๆคบเพลิง หมายถึง การให้การศึกษาความรู้แก่นักเรียน ชุมชน และเยาวชนได้รับการศึกษาทางด้านวิชาศาสนา-สามัญ  มีผลให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
  2. พระคัมภีร์อัลกุรอานหมายถึง การยึดมั่นในหลักการของศาสนาอิสลามตามบัญญัติในพระพระคัมภีร์อัลกุรอาน