FacebookYouTube

ประชุมหารือทางวิชาการ การปรับตัวของการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งหารือถึงความร่วมมืออื่นๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองสถาบันได้ในอนาคต

เช้าวันนี้ (จันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารคณะวิทยาการอิสลาม นำโดยคณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการเเละวิจัย เเละผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารเเละกิจการพิเศษ ต้อนรับคณะผู้บริหารเเละคณะครูจากโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ปัตตานี ซึ่งนำโดย อ.นิซำรี จูอิ หัวหน้าวิชาการฯ อ.มะรูดี สาเมาะ หัวหน้าสาระวิทย์ พร้อมด้วยคณะครู ในโอกาสเยียมเยียน สานสัมพันธ์ซึ่งกันเเละกัน เเละเพื่อประชุมหารือทางวิชาการ การปรับตัวของการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งหารือถึงความร่วมมืออื่นๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองสถาบันได้ในอนาคต