FacebookYouTube

โครงการงานแสดงผลงานทางวิชาการ “Bro x Sis Project” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานแสดงผลงานทางวิชาการ “Bro x Sis Project” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงาน ทางวิชาการของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรสนับสนุนภายในสถานศึกษาทุกท่าน ทั้งส่งเสริม และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อ.เมือง จ.ปัตตานี