FacebookYouTube

ขอแสดงความยินดีได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 ( 80.02 คะแนน )ในการแข่งขันทักษะวิชาการฯ โรงเรียนเอกชนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อกิจกรรมการแข่งขัน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6

ขอแสดงความยินดี แด่

– นายฮัสบูลลอฮ์ ดอเลาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
– นายนิอัยดิลฟิตรี แวอาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
– นายมูฮำหมัดซูกี แสวงแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 ( 80.02 คะแนน )ในการแข่งขันทักษะวิชาการฯ โรงเรียนเอกชนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อกิจกรรมการแข่งขัน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6