FacebookYouTube

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ได้ให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศ การลงฝึกประสบการณ์การปฏิบัติการสอน ของนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ได้ให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศ การลงฝึกประสบการณ์การปฏิบัติการสอน ของนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดยมี ดร.มูฮำมัด หะยีแวฮามะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้าบริหารงานวิชาการ และครูพี่เลี้ยงนักศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อสอดรับกับความสามารถของผู้เรียน
🤲🤲🤲