FacebookYouTube

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี ในโอกาสมาตรวจอุดหนุนโรงเรียน ประจำปี 2565

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี
ในโอกาสมาตรวจอุดหนุนโรงเรียน ประจำปี 2565