FacebookYouTube

ขอแสดงความยินดีได้รับรางวัล ” เหรียญเงิน ” ( 76.00 คะแนน )ในการแข่งขันทักษะวิชาการฯ โรงเรียนเอกชนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อกิจกรรมการแข่งขัน : การแข่งขัน Coding ม.4-6

🎉🎉. Congratulation. 🎉🎉ขอแสดงความยินดี แด่
– นายอัลฟาญัร โต๊ะมีนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
– นายประเสริฐ แสงสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัล ” เหรียญเงิน ” ( 76.00 คะแนน )ในการแข่งขันทักษะวิชาการฯ โรงเรียนเอกชน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อกิจกรรมการแข่งขัน : การแข่งขัน Coding ม.4-6