FacebookYouTube

อบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร จิตอาสา เพื่อส่วนรวม เพื่อสังคม และรู้จักเสียสละ เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องปลูกฝัง